Team
Boruto
CEO
Hino
Accountant
Kagebunshin
Kagebunshin
Sunade
Marketing